PRIME + EXPRESS

Prime Express Play video
Layer 1 - Hjernen

Slik blir fisken raskere sulten

Hjernens hovedfunksjon er å oversette stimuli og signaler. Det er flere stimuli som påvirker fôrinntak, deriblant smak og sult. Når magen er tom, blir magesekkvevet mindre stramt, og dette trigger sultsignaler til hjernen. Raskere tømming av magesekken betyr hyppigere signaler til hjernen om at fisken er sulten. Prime og Express utnytter denne prosessen, noe som fører til at fisken blir raskere klar for neste måltid.

Les mer

Sult og det å sanse næringsstoffer

Fisk blir, som oss mennesker, påvirket av smak. Forskning peker mot at fiskens smakssans er noe enklere enn menneskets; i stedet for å respondere på søthet, gir fiskens smaksreseptorer en positiv respons på aminosyrer, noe som gir fisken en forventning om matens egenskaper. Vi finner smaksløker både på fiskens tunge og gjennom tarmen, og disse er ansvarlige for å identifisere god og dårlig smak, samtidig som de trigger hormonsignaler for fordøyelse og vekst. Denne sansingen av næringstoffer er den ene signalbanen for sult, og vi har funnet at sterke stimuli av smak i magen øker sultsignalet når magen er tom. Basert på denne kunnskapen har Skretting funnet at ved å endre sammensetningen av aminosyrer i fôret, kan vi gjør det mer tiltalende og dermed oppnå høyere fôrinntak. Sulthormonet – ghrelin – blir frigitt fra smaksreseptorer i magen og virker på hypotalamus i hjernen. Dette trigger sultfølelsen og påvirker atferd for å forberede kroppen for matinntak. Fisk kan forvente et måltid, på samme måte som mennesker kan bli sultne til omtrent samme tid hver dag. Forskning har vist at det er mulig å utnytte denne forventningen og oppnå bedre fordøyelse når fisk blir fôret til riktig tid – mens fisken er ”primet” til å motta fôr inn i fordøyelsessystemet.

Image 6 No

Slik maksimeres fôrinntaket

Skretting har gjennomført tallrike forsøk for å fastslå hvilken smak fisk foretrekker. Resultatene viser at råvarer kan gjøres mer appetittvekkende ved å endre på proteinenes struktur. Proteiner er lange kjeder av aminosyrer, og når proteiner behandles på en spesiell måte, kan de stimulere smaksreseptorene i større eller mindre grad. Figuren under viser at i et forsøk med laks var det særlig tre ulike smaksfremmere som ga en signifikant økning i fôrinntak sammenlignet med kontrollfôret. For én av smaksfremmerne var forskjellen også signifikant sammenlignet med krillmelgruppa. Disse resultatene dannet grunnlaget for våre nye fôr – Prime og Express.

Fôrinntak

Prime Express Figures 0201 No

Ekstra fôr spist i forsøksperioden (kg)

Prime Express Figures 0202 No
Layer 2 - Magen

Her starter fordøyelsen

Magesekken er første stasjon i fordøyelsen, og fungerer som et matlager. En tom magesekk genererer et signal om å spise, mens en full magesekk forteller hjernen at den skal slutte å spise. Når mat fordøyes og magesekken tømmes, vil magesekken igjen signalisere om å begynne å spise. Prime og Express sørger for at det dette første fordøyelsesstadiet skjer raskere.

Les mer

Sulthormonet

I magesekken finnes spesialiserte celler som produserer sulthormonet ghrelin. Når magesekken er fylt, vil strekkreseptorer i veggen i magesekken stanse utskillelsen av ghrelin. Dette skaper en følelse av metthet. Når maten kommer ned i magesekken starter fordøyelsesprosessene. Maten brytes ned til enklere næringsstoffer som kan absorberes (taes opp) i tarmen. Effektiv fordøyelse er avgjørende for å oppnå optimal fordeling av næringsstoffer ut til voksende vev og slik fremme vekst. For å undersøke om fiskens forventning til måltid kunne utnyttes for å fremme bedre fordøyelse, målte Skretting ghrelin-nivåene over tid mens fisken gikk på forskjellig fôr. Høyere nivå av ghrelin betyr at fisken forbereder matinntak, samt fordøyelses- og vekstprosesser. Hvis fisk fôres på bestemte tidspunkt, kan dette øke fordøyelseskapasiteten.

Påvirking av «sulthormonet» ghrelin

Tabellen 0 No
Image 12 No

Raskere tømming av magesekken

Analyser gjort av Skretting av passeringen av fôr i fiskemagen, har vist at tiden fôret bruker fra magesekk til tarm kan reduseres signifikant. Figuren nedenfor viser at når man sammenligner fisk som spiste og ble prøvetatt til samme tid, så spiser fisk fôret med Express både mer enn de som spiser kontrollfôret (Premium), og i tillegg passerer fôret raskere fra magesekk til tarm. Med andre ord, fisken spiser mer og fordøyer maten raskere – noe som betyr både raskere og økt vekst.

Passering av fôr i magesekk

Prime Express Figures 0203 No
Layer 3 - Blindsekkene

Effektivt opptak (absorbering)

Det er i tarmen at det meste av fordøyelse og alt opptak av næringsstoffer skjer. Vi mennesker har en lang tarm, flere ganger lengre enn vår kroppslengde. Laksens tarm er kortere enn kroppslengden. Den har istedenfor blindsekker. Begge deler sørger for at tarmen har en stor indre overflate. Dette er nødvendig for at opptaket av næringsstoffer skal skje effektivt. Fig. 5.2 Bukspyttkjertelen (pankreas) er et viktig organ som produserer både fordøyelsesenzymer og hormoner. Hos laksefisker er ikke bukspyttkjertelen et distinkt (adskilt) organ slik som hos oss mennesker. Pankreasvevet er spredd omkring blindsekkene, noe som gjør at fordøyelsesenzymene kommer i kontakt med fôret over et stort område. Galle, produsert av leveren, slippes ut i tarmen ved blindsekkene. For å utnytte den store overflaten i blindsekkene, må fôret fordeles inn i blindsekkene. I forsøk er det vist at Prime og Express i større grad enn kontrollfôr distribueres inn i blindsekkene. Dette gir en mer effektiv fordøyelse av fôret og mer effektivt opptak av næringsstoffer over tarmveggen. Resultatet er at den totale mengden fôr fisken kan fordøye øker.

Les mer

Slik fordeles fôret i blindsekkene

Prime og Express er optimalisert for å gi bedre transport av fôr og næringsstoffer inn i blindsekkene. Dette er dokumentert gjennom forsøk hos Skretting, hvor vi har tilsatt ørsmå glasskuler i fôret. Disse glasskulene vises på røntgen, og dermed kan vi se fôrets plassering i tarmsystemet på røntgenbilder.

Pyloric Caeca 1

Fordeling av fôr i blindsekkene til fisk som er blitt gitt kontrollfôr (venstre) og Express (høyre) Bildene viser at fôret fordeler seg over et større areal til blindsekkene i den fisken som ble fôret med Express, sammenlignet med kontrollfisk. Næringsstoffer tas opp gjennom tarmceller og må føres ut i blodet for å gjøre plass til opptak av nye næringsstoffer. I enkelte tidligere forsøk er det observert høy grad av væskefylte hulrom i tarmcellene, såkalt vakuolisering. Høy grad av vakuolisering er sett på som negativt. Det indikerer nedsatt evne til absorpsjon og videre transportert av næringsstoffer, særlig fett. Dette er også assosiert med forekomst av flytefeces (flyteskit). Ved hjelp av bildebehandlingsverktøy brukt på histologiske snitt har Skretting muligheten til å sette tall på graden av vakuolisering av tarmveggen. Hos fisk som ble fôret med Prime og Express ble de vakuoliserte områdene redusert med inntil 70 %. Dette indikerer at fett ble mye lettere absorbert.

Reduksjon av vakuoliserte områder

Prime Express Figures 0204 No
Pyloric Caeca Test 1
Pyloric Caeca Test 1A

Histologisk vurdering av vakuoliserte områder i blindsekkene. De øvre bildene viser et tverrsnitt med høyt nivå av vakuolisering (med kontrollfôr) med kvantifisering til høyre. De nedre bildene viser et tverrsnitt med lavt nivå av vakuolisering (med Express) med kvantifisering til høyre.

Layer 4 - Tarmsystemet

Opprettholde optimal tarmhelse

Tarmsystemet i laksefisker utgjør en kompleks og dynamisk grenseflate som ikke bare sørger for næringsopptak, men som også er en del av fiskens førstelinjeforsvar mot eventuelle sykdomsfremkallende mikroorganismer (patogener). Det indre samspillet har en grunnleggende innvirkning på helse og velvære, og følgelig på fiskens yteevne.

Les mer

Multifunksjonelt system

Fiskens tarm er et komplekst, multifunksjonelt organ som opprettholder balansen mellom effektivt opptak av næringsstoffer og beskyttelse.

Image 24 No

Barrierens struktur

Enterocytter er tarmceller i epitellaget (overflaten) i tarmen. Enterocyttene er det viktigste stedet for prosessering og opptak av næringsstoffer. De er også en svært effektiv barriere mot sykdomsfremkallende mikroorganismer, mens de samtidig tillater at næringsstoffer får passere.

Immunfunksjon

I tarmen finnes det mange forskjellige immunceller. Både strukturen og celleaktiviteten i den bakre delen av tarmen antyder at immunresponser kan igangsettes i denne regionen. Med slike viktige funksjoner er det viktig med fokus på tarmen i arbeidet med utviklingen av nye fôr. Skretting har derfor gjennomført avanserte, histologiske undersøkelser for å sikre at Prime og Express ikke har noen negativ innvirkning på tarmhelse.

Layer 5 - Leveren

Effektivt stoffskifte (metabolisme)

Leveren spiller en viktig rolle i metabolismen av næringsstoffer: i galleproduksjonen, i avgiftning og som vitamin- og minerallager. For at leveren skal fungere effektivt må fiskens næringsbehov være oppfyllt. Et ernæringsmessig optimalisert fôr gjør at leveren ikke behøver å arbeide hardt for å omgjøre fôr til nødvendige komponenter. Prime og Express anvender Skrettings unike MicroBalance-konsept for å sikre den riktige balansen av essensielle komponenter.

Les mer

Regulatoren

Leveren regulerer distribusjon av næringsstoffer gjennom kroppen, og omformer også enkelte næringsstoffer til andre nødvendige komponenter. Den er det viktigste stedet for aminosyremetabolismen. De fleste proteiner blir fullstendig omgjort til frie aminosyrer i tarmen. Disse blir i sin tur tatt opp i tarmen og omdannet eller metabolisert i leveren. Proteiner er et av hovednæringsstoffene. I tillegg til å være viktige byggesteiner i alle kroppens celler, er de sentrale i mange andre fysiologiske prosesser. Proteiner er bygget opp av 20 primære aminosyrer. Planter og mikroorganismer kan vanligvis produsere alle aminosyrer selv, mens fisk og andre dyr er avhengige av å få tilført enkelte av dem i kosten. Aminosyrer som fisken selv ikke kan produsere blir kalt essensielle aminosyrer, i motsetning til de ikke-essensielle aminosyrene. Optimal proteinsyntese krever de riktige aminosyrene i riktig mengde og balanse. Dersom det blir for lite av en essensiell aminosyre, begrenser det hele prosessen, uansett hvor mye det er igjen av de andre. Tenk deg en tønne der én stav er for kort (se figur nedenfor). Da vil vannet renne ut, og for å kunne fylle hele tønna (les: få fisken til å vokse) må du forlenge den korteste staven. Skretting har gjennomført mange forsøk for å bestemme den rette balansen mellom aminosyrer for optimal tilvekst, og Prime og Express er formulert for akkurat den rette balansen aminosyrer.

De essensielle aminosyrene

Prime Express Figures 0215 No

Knekkpunktanalyse for å bestemme inklusjon av aminosyre

Image 28 No
Layer 7 - Skjelettet

Å bygge rammeverket

Skjelettet er fiskens rammeverk. I tillegg til å bestemme potensialet for lengdevekst, utgjør skjelettet bokstavelig talt rammeverket som fisken vokser på. Bein er tilknytningssteder for muskelvev og sørger for en stiv struktur for musklene å vokse og bevege seg over. En sterk ramme er essensielt for rask filetvekst. Når veksten tiltar, må rammeverket være sterkt nok til å støtte dette. Skretting har optimalisert Prime og Express for å sikre at de riktige stoffene er tilstede for å sikre god beinhelse og maksimum vekst.

Les mer

Å bygge en solid grunnmur

Bein er levende vev, og de viktigste cellene er de som er ansvarlige for mineralisering – prosessen der mineraler avsettes til bein. Det er dette som gir bein styrke. Mineraler er essensielle, men de produseres ikke av fisken selv. Noe tas opp fra sjøvann via tarm og gjeller. Det resterende må tilføres via fôret. Mineraler er ikke bare essensielle for beinstyrke, de er også viktige for en rekke andre fysiologiske prosesser. I løpet av smoltifiseringsprosessen kan fordøyeligheten av mineraler bli redusert. Prime har blitt spesielt formulert for å møte behovene til fisk som vokser raskt etter utsett. Fôret sørger for tilstrekkelig mengde av alle de essensielle komponentene som trengs for å sikre maksimal beinstyrke.

Image31

Skretting har i forsøk vist en reduksjon i enkelte mineraler i løpet av og etter overgang til saltvann. Etter utsett har fisken en rask vekstfase hvor mineralbehovene kan være høyere nettopp på grunn av rask vekst. Samtidig vil økningen i muskelmasse øke påkjenningen skjelettet blir utsatt for. Tidligere studier har vist at utilstrekkelig tilgang på mineraler i fôret vil stoppe beinmineraliseringen.

Eksempel på mineralnivåer før og etter overgang fra ferskvann til sjøvann.

Prime Express Figures 0209 No
Layer 8 - Muskelen

Raskere til slakt – uten snarveier

Rent kommersielt er vekst det samme som konvertering av næringsstoffer fra fôr til verdifull muskel. Laksefileten som sendes til markedet består hovedsakelig av muskel- og fettvev. For å oppnå fullt vekstpotensial er det avgjørende at fiskens fysiologiske behov blir møtt gjennom hele livssyklusen. Et viktig element er rekruttering av muskelfibre i de tidlige fasene i sjøvann. Jo flere muskelfibre som rekrutteres på dette tidlige stadiet, desto høyere er potensialet for å bygge verdifull muskelvev senere. "Prime" vekst på en solid grunnmur, og ta det i "Express"-fart til slakting!

Les mer

Fullt slakteutbytte – raskere

Muskelvev består av muskelfibre. Muskelvev kan vokse på to måter: enten ved å danne flere muskelfibre, eller ved å øke størrelsen på de eksisterende muskelfibrene. Den første typen vekst kalles hyperplastisk vekst, mens den andre kalles hypertrofisk. Begge typer vekst starter ved celledeling av myoblaster - muskelceller. De smelter enten sammen med andre myoblaster og blir til nye fibre – eller de "ofrer seg" ved å overføre kjerne og celleinnhold til en eksisterende muskelfiber, som dermed øker sin størrelse. I laks er det blitt påvist at hyperplastisk vekst er spesielt viktig i tildige livsstadier og sees ved en signifikant økning i antall muskelfibre. Etter hver som fisken vokser avtar den hyperplastiske veksten. Tilveksten kommer nå hovedsakelig på grunn av at de eksisterende muskelfibre øker i størrelse - hypertrofisk vekst. Det er viktig å sikre at en ung fisk vokser "riktig", nemlig ved at det rekrutteres mange nye muskelfibre. Da vil fisken ha et stort potensial for senere hypertrofisk vekst og avsetting av fettvev – som gir den endelige fiskefileten.

Image 35 No

Under utviklingen av Prime og Express har filetkvalitet vært i fokus. Prime & Express gir rask vekst og høyt slakteutbytte uten at filetkvalitet og farge påvirkes. I et forsøk der fisken ble fôret med enten Premium eller Express hadde Express fisk like god filettekstur (Fig. 1) og farge (Fig. 2) som Premium fisk, på tross av at Express fisken hadde langt bedre vekst og at pigmentnivå i fôret var likt.

Fig. 1

Tekstur

Fig. 2

Farge

Skrettings nye vekstfôr – Prime og Express – er neste generasjon fôr til fisk i sjøvannsfasen. De gir kortere produksjonstid uten å gå på bekostning av fiskehelse eller kvalitet. Med utgangspunkt i fiskens organsystem har vi redesignet fiskevekst fra et helhetlig perspektiv. Fisken har forskjellige fysiologiske behov på ulike stadier i livet, derfor har vi laget to vekstfôr.

Prime & Express. Raskere til slakt.

Det nye Prime-fôret

Prime forbereder, eller "primer", fisken og gir et solid grunnlag for rask vekst med høy kvalitet.

Det nye Express-fôret

Express bygger på rammeverket fra Prime og øker veksthastigheten ved å sette fisken i stand til å utnytte potensialet i fôret.